2022 KOSGEB hibe rehberi

KOSGEB 2022’de 1.8 milyar TL destek kullandıracak. Bunun 1.31 milyar TL’sini hibe destekler oluşturacak. 2022’de cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretimi, yüksek teknolojinin KOBİ’lerle tabana yayılması, yüksek teknolojili alanlarda teknolojik girişimciliğin desteklenmesine öncelik verilecek.
30.12.2021 11:50 GÜNCELLEME : 30.12.2021 11:50

HÜLYA GENÇ SERTKAYA Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2022 yılında 1 milyar 816 milyon TL destek kullandıracak. Destek bütçesinin 1 milyar 314 milyon TL'sini geri ödemesiz, 324 milyon TL'sini geri ödemeli destekler oluşturacak. 2022 yılında destek bütçesinin 167 milyon TL'si ise kredi faiz desteği olarak kullandırılacak. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 2022 yılında cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesine, yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasına ve yüksek teknolojili alanlarda teknolojik girişimciliğin desteklenmesine öncelik verileceğini söyledi. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayinin payının 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 72 olduğuna dikkat çeken Kurt, 2023 yılında bu oranın yüzde 75'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Kurt, "Önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılı ve sonrasında da imalat sanayi ile orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin desteklemesine, katma değer sağlayan ve yeni istihdam alanları oluşturan KOBİ'lerin rekabet güçlerinin arttırılmasına öncelik verilmesi hedefleniyor" dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜME ODAKLANILACAK

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Para Dergisi'ne, 2022 yılında KOSGEB'in öncelikli gündem maddeleri, destek bütçesi ve açılacak çağrı programlarını anlattı. KOSGEB'in etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Kurt, KOSGEB'in temel politikalarını ithalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretimin desteklenmesi, imalat sanayinin güçlendirilmesine ve ileri teknolojili/katma değer sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesine öncelik verilmesi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürün yatırımları ve Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesinin desteklenmesi, KOBİ'lerin üretim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, kurumsallaşma, markalaşma ve verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi, işletmelerde işbirliği kültürünün geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin ve start-up'ların desteklenmesi, KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması olarak sıraladı.

KOSGEB'in bu temel politikalar kapsamında yeni dönemde; enerji verimliliği, yeşil mutabakat, dijital dönüşüm, ihracat, Ar-Ge girişimciliği, finansmana erişim kaynaklarının çeşitlendirilmesi (melek yatırımcılık, kitlesel fonlama, girişim sermayesi vb), nitelikli istihdam, teknolojik ürünler için tedarikçi geliştirme konularına yönelik destekler ve hizmetlere odaklanılacağını söyledi.

YENİ ÇAĞRILAR YOLDA

Kurt, 2022'de Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında savunma sanayi, tıbbi cihazlar, ilaç, raylı sistemler alanında çağrıya çıkılmasının düşünüldüğünü açıkladı. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında "Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi" konulu 2021-01 Proje Teklif Çağrısı yayınlandığını ve başvurular alındığını anımsatan Kurt, çağrı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projeleri kabul edilen küçük işletmelerin 1.5 milyon TL, orta büyüklükteki işletmelerin ise 6 milyon TL üst limitli olarak destekleneceğini kaydetti. Kurt'un verdiği bilgiye göre çağrı kapsamında; otomotiv sektöründe olmak üzere elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil (batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularındaki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projeleri, 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularındaki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlandı. Program kapsamında makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak, nitelikli personel giderleri, sınai mülkiyet hakları giderleri, test-analiz ve belgelendirme ve diğer giderler (eğitim, proje tanıtım, proje danışmanlık, yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, fuar ziyareti, teknolojik işbirliği ziyareti desteği ve girişimci için işletme kuruluş desteği) geri ödemesiz olarak destekleniyor.

GERİ DÖNÜŞÜM-DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇAĞRISI

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ'ler ile dijital teknolojileri iş süreçlerine adapte edecek sanayici KOBİ'lerin işbirliklerinin desteklenmesine önümüzdeki yıllarda da devam edileceğini vurgulayan Kurt, KOBİGEL Destek Programı'nın "imalat sanayinde dijitalleşme" temalı çağrılarına 2022-2024 döneminde "geri dönüşüm-döngüsel ekonomi" ve "sektöründe rekabetçi olan KOBİ'ler" temalı çağrıların eklenmesi ve modern teknoloji ve iş modelleriyle çalışan KOBİ'lere 1.5 milyon TL'ye kadar proje desteği sağlanmasının planlandığını söyledi.

Sanayi sektöründeki KOBİ'lerin dijital teknolojilerden yararlanarak verimliliklerini artırmaları ve yeni sanayi çağına entegre olmalarının 11. Kalkınma Planı ve diğer ulusal politika dokümanlarında stratejik öncelik olarak yer aldığına dikkat çeken Kurt, bu itibarla; akıllı dijital teknolojilerin hem teknoloji tedarikçisi hem teknoloji kullanıcısı tarafında bulunan KOBİ'lerin 2019 yılından bu yana KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı çağrı ile desteklendiğini vurguladı. Kurt, çağrılar kapsamında 2019-2021 döneminde toplam 936 işletme için 346 milyon TL'lik proje desteği onaylandığını kaydetti.

Kurt, 2022 yılında otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren OEM (orijinal ekipman üreticisi) firmalarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilecek kapasitede işletmeleri bulmak ve bu ürünlerin üretilmesini sağlamak için tedarikçileri geliştirmeye yönelik KOSGEB Destek Programları kapsamında çağrıya çıkılabileceğini açıkladı.

İLAVE İSTİHDAMA DA DESTEK VAR

KOSGEB Başkanı Kurt, Covid-19 salgınının mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ) üzerindeki yıpratıcı etkileri dikkate alınarak, öncelikli sektörlerdeki MKİ'lere hızlı ve kolay erişimli işletme sermayesi desteği verilerek faaliyetlerini ve istihdam seviyelerini sürdürmelerinin sağlanması için uygulamaya alınan "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" hakkında da açıklamalarda bulundu. İmalat sektörü ile bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin program bütçesinin verimli kullanılabilmesi için 2021 yılında bu programın hedef kitlesi olarak belirlendiğini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Program kapsamında Covid-19 salgınından dolayı geliri azalan imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere, ölçeklerine göre sırasıyla; 30 bin TL ve 75 bin TL'ye kadar işletme sermayesi desteği veriliyor. 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelere ise, bu tutarlara ilave olarak teknolojik faaliyetleri için 25 bin TL'ye kadar ek sermaye desteği sağlanıyor. Destek; ilk 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli, teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek olarak kullandırılıyor. Kasım sonu itibarıyla 360 milyon TL destek ödemesi yapılmış durumda. Programın 2022 yılı dönemindeki uygulamasında sektörel hedef kitle, destek tutarı ve uygulama şeklinde bazı değişiklikler yapılması ve daha fazla mikro ve küçük işletmenin destekten yararlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Yeni dönemde MKİ'lerde faaliyet ve istihdam seviyesinin korunmasına ek olarak, ilave istihdam oluşturulması hedefinin de programa dahil edilmesi planlanıyor."

TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI DESTEKLER…

KOSGEB, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla 6 milyon TL üst limitli KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı uyguluyor. Kurt'un verdiği bilgiye göre KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında desteklenecek cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki güncel öncelikli ürün listesi üzerinden belirleniyor. Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak öncelikli ürün listesi kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ve diğer sektörlere yönelik 919 üründen oluşuyor.

KOSGEB'in teknoloji ağırlıklı destekleri arasında işletmelerin değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri Ür-Ge projelerine destek sağlamak amacıyla verilen, 6 milyon TL üst limitli Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı da yer alıyor.

KRİTİK SEKTÖRLERDE ÜRETİM DESTEKLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen ürünlerin üretimine katkı sağlamak amacıyla 6 milyon TL üst limitli Stratejik Ürün Destek Programı uygulanıyor.

KOSGEB, teknoloji ağırlıklı sağlanan desteklerde, makine-teçhizat, yazılım, personel gideri, eğitim ve danışmanlık, tanıtım ve pazarlama başlıkları altında destekler sunuyor. 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla Teknoyatırım Destek Programı kapsamında başarıyla tamamlanan 72 adet, Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında ise 56 adet proje bulunduğunu açıklayan Kurt, "Destek programlarımız ile ülkemiz için kritik olan sağlık, otomotiv, savunma, kimya, biyoteknoloji vb. alanlardaki ürünlerin üretimi sağlanıyor" dedi.

BİZE ULAŞIN